2010-2011 Statistics

School Match Statistics |  School Game Statistics |  Player Game Statistics

Player School Match Games Tiebreak Games
Wins▼ Losses Draws Wins Losses Draws
N Marfurt-Levy Deep Run 8 0 0 0 0 0
B Gater Clover Hill 8 1 0 0 0 0
E Most Clover Hill 7 0 0 0 0 0
T Hess Deep Run 6 0 1 0 0 0
J Mueller Clover Hill 6 0 0 0 0 0
C Mehler Deep Run 6 1 0 0 0 0
S Bright Maggie Walker 5 0 0 0 0 0
E Rhodes Deep Run 5 1 1 0 0 0
A Chung Collegiate 5 2 0 0 1 0
R Matteo Maggie Walker 4 0 0 0 0 0
E Stahl Clover Hill 4 1 1 0 0 0
Y Tekriwal Maggie Walker 4 1 1 0 0 0
J Bekenstein Maggie Walker 4 1 0 0 0 0
C Zhao Maggie Walker 4 1 0 0 0 0
A Nazeri Henrico 4 2 0 1 0 0
E Nomazova Collegiate 4 3 2 2 0 0
C Cain Clover Hill 3 1 0 0 0 0
O Goodridge Maggie Walker 3 1 0 0 0 0
J Willing Atlee 3 1 0 0 0 0
J Byrnes Atlee 3 2 0 0 0 0
C Hoyt Tucker 3 2 0 0 0 0
S Kandalam Henrico 3 2 0 0 0 0
S Kennedy Matoaca 3 2 0 1 1 0
R Sharma Bird 3 5 1 0 0 0
A McCadden Matoaca 3 5 0 0 0 0
F Rahman Midlothian 3 5 0 1 1 0
J Kong Maggie Walker 2 0 0 0 0 0
A Wu Maggie Walker 2 0 0 0 0 0
W Huband Tucker 2 1 1 0 0 0
A Akbarali Henrico 2 3 0 0 0 0
C Young Patrick Henry 2 3 0 0 0 0
Y Nguyen Tucker 2 4 0 0 0 0
E Richards Collegiate 2 4 0 0 0 0
G Weitz Henrico 2 4 0 0 0 0
A Aksah Henrico 1 0 0 0 0 0
E Johnston Clover Hill 1 0 0 0 0 0
N Pandey Tucker 1 0 0 0 0 0
A Sing Maggie Walker 1 0 0 0 0 0
J Chu Henrico 1 1 0 0 0 0
D Klabo Deep Run 1 1 0 0 0 0
K Knudson Midlothian 1 1 0 0 1 0
R Molin Atlee 1 1 0 0 0 0
A Roberts Bird 1 1 0 0 0 0
D Walker Tucker 1 2 1 0 1 0
R Pak Midlothian 1 2 0 0 0 0
B Colbert Atlee 1 3 0 0 0 0
C Gobert Tucker 1 3 0 0 0 0
R Maino Atlee 1 3 0 0 0 0
J Russell Matoaca 1 4 0 0 0 0
J Hilp Bird 1 5 0 0 0 0
B Lampkin Matoaca 0 0 1 0 0 0
B Anders Collegiate 0 1 0 0 0 0
K Fetty Bird 0 1 0 0 0 0
D Jackson Bird 0 1 0 0 0 0
J Kinlaw Atlee 0 1 0 0 0 0
S Lion Henrico 0 1 0 0 0 0
C Nichols Matoaca 0 1 0 0 0 0
W Perkins Collegiate 0 1 0 0 0 0
R Segers Henrico 0 1 0 0 0 0
J Wright Matoaca 0 2 1 0 0 0
J Brown Patrick Henry 0 2 0 0 0 0
D DiBello Bird 0 2 0 0 0 0
J Gibson Bird 0 2 0 0 0 0
S Halloran Bird 0 2 0 0 0 0
J Roberts Bird 0 2 0 0 0 0
L Arrington Bird 0 3 0 1 1 0
N Overby Matoaca 0 3 0 0 0 0
J Ricker Midlothian 0 3 0 0 0 0
H Thomas Patrick Henry 0 4 0 0 0 0
C Grubbs Midlothian 0 5 1 0 0 0
D Guevara Patrick Henry 0 5 0 0 0 0
B Kelly Collegiate 0 5 0 0 0 0
H Khan Midlothian 0 6 0 0 0 0
L Reid Patrick Henry 0 6 0 0 0 0